Goody Fava Beans Whole Plain - Goody Kitchen
Goody Fava Beans Whole Plain - Goody Kitchen

Goody Fava Beans Whole Plain

Net Quantity

450 g

Description

Goody fava beans whole plain, ready to serve.